PROVOZ MŠ

Mateřská škola Stříbrnice,okres Uh.Hradiště,

příspěvková organizace

687 09 Stříbrnice 13

e-mail: ms.stribrnice@seznam.cz

PSČ 678 09

tel.: 572 501 174

mobil :606 025 303

 

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ:

 • Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
 • Skupinová izolace, event. sociální distance.
 • Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na mimořádných opatřeních MZd.
 • Opakovaná edukace.
 • Škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence  - dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby .
 • Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, lékařský dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu.

 

OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU ŠKOLY:

 • Budou přijímána plošná opatření prostřednictvím mimořádných opatření MZd a krizových opatření vlády. O konkrétních změnách vás  bude vedení škol průběžně informovat
 • Další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS.

 

 • Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně před zahájením vzdělávání a za dodržení stanovených aktuálních mimořádných opatření a zvýšených hygienických standardů (rozestupy,  dezinfekce rukou apod.) provést/zajistit u dětí, pedagogických pracovníků, kteří osobně poskytují vzdělávání testovaným dětem, a dále u ostatních zaměstnanců školy, kteří přicházejí do osobního kontaktu s těmito dětmi provést testování. V případě zajištění preventivního testování PCR testy je pak frekvence testování vždy 1x týdně.)

 • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

 

 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU :

 • V šatně  budovy školy  jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem pro děti a zákonné zástupce.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.
 • Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání třídy a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Pokud je nutné použít nucenou ventilaci, je zajištěna její funkčnost a dostatečný výkon. Větrání se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně.
 • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – nejlépe ručníky na jedno použití, případně vysoušeči rukou; v mateřské škole lze používat také textilní ručníky.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
 • Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
 • Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.
 • Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí
 • Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • Škola výslovně určí, kdo, kdy, kde, co a čím bude čistit a dezinfikovat. Přípravky je nezbytné používat podle pokynů výrobce uvedené na etiketě.
 • Škola zajistí praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. Z důvodu minimalizace šíření viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se provádí ve vyčleněné místnosti. Škola používá vhodné transportní obaly, které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami. Obaly musí být vhodné k praní nebo omyvatelné a dezinfikovatelné nebo na jedno použití. Použité prádlo (lůžkoviny, ručníky apod.) škola skladuje v obalech ve vyčleněném prostoru. Nelze společně skladovat čisté a použité prádlo.
 • Školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe. Je důležité, aby se zajistilo mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60 °C). Při ručním mytí je nutné zajistit finální oplach vodou o teplotě min. 85 °C.
 • Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd

 

 

 

Škola je vybavena:

 • Čisticími a dezinfekčními prostředky – tak, aby nedošlo k výpadku po spotřebování zásob. Na koronavirus působí dezinfekční přípravky s virucidní aktivitou. Na etiketě přípravku by měla být uvedena účinná koncentrace dezinfekčního přípravku a čas působení.
 • Dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou – za účelem jejich průběžného doplňování do dávkovačů.
 • Bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty dětí/žáků/studentů, popřípadě zaměstnanců školy v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19. Přiměřeným počtem roušek a respirátorů

 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 :

 • Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit „oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a  a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví)
 • Škola musí věnovat zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění u dětí a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do budovy školy a odchází se zákonným zástupcem nebo jím pověřenou osobou domů.
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte  ze školy a opustí v nejkratším možném čase budovu školy.
 • Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C.
 • V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.
 • Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím ochrany dýchacích cest aktuálně stanovené mimořádným opatřením MZd a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.

 

 

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U DÍTĚTE NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY :

 • V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných).
 • V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti, které byly s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vzdělávání v některý z předchozích 2 dnů před provedením testu nebo 2 dnech po provedení testu (pro případy PCR testů, u kterých výsledky mohou být až druhý den).
 • Škola kontaktuje zákonného zástupce a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může dítě opustí školu se zákonným zástupcem.
 • Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost.

 

 • Pozitivní test zaměstnance – bez zbytečného odkladu opustí školu/školské zařízení.

 

 

Konfirmace a návrat do školy:

 • Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu (v případě RT-PCR testů se již další konfirmace neprovádí)
 • Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení  o tom, že byl pozitivně testován. Daný zákonný zástupce, zaměstnanec školy je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
 • Dítě, zaměstnanec s pozitivním výsledkem testu se může vrátit buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.
 • Dítěti, které bylo v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) v jedné třídě nebo  který má pozitivní výsledek testu se neumožňuje osobní přítomnost ve škole nebo školském zařízení .
 • V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek  škole/ školskému zařízení, které dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenčnímu vzdělávání  bez dalších potřebných kroků.
 • V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce dítěte  je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici.
 • Krajská hygienická stanice nařídí dětem ze seznamu   karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény .

 

STRAVOVÁNÍ :

 • Školní stravování se může poskytovat za níže uvedených doporučení, pokud nestanoví KHS, vláda nebo MZd jinak
 • V rámci možností školy zajistit oddělení či co nejmenší kontakt
 • Hygiena a úklid podle pravidel stanovených v předchozím textu.
 • Důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy.
 • Neumožnit samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty).
 • Personál školní kuchyně musí mít při vydávání i při přípravě školních pokrmů nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest, pokud to aktuálně platné mimořádné opatření MZd stanovuje.
 • Cizí strávníci musí mít vyčleněný samostatný čas a oddělený prostor    .
 • Pro výdej stravy cizím strávníkům je nutné nastavit pravidla pro manipulaci s doneseným nádobím tak, aby nebyl ohrožen zdravotně nezávadný provoz školní jídelny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Stříbrnicích, dne 8.4.2021                                     ………………………………………….

Marie Blechová, ředitelka MŠ