ROZHODNUTÍ KHS

 

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ZLÍNSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM VE ZLÍNĚ

 

 

Č.j.:  KHSZL 28312/2020                                                             Ve Zlíně, dne 13. listopadu 2020

Spisová značka: S-KHSZL/28312/2020/5.6.2/HDM/ZL/KOR-01

 

Vyřizuje:

Ing. Marta Korčáková, Ph.D., tel. 577 006 724,  e-mail:marta.korcakova@khszlin.cz oprávněná úřední osoba

 

Do datové schránky

 

Mateřská škola Stříbrnice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace IČ: 70993874

687 09  Stříbrnice 13

 

R O Z H O D N U T Í

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ PŘI EPIDEMII

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále jen „KHS ZK“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), ve správním řízení podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst.

2 citovaného zákona, rozhodla o nařízení mimořádného opatření při epidemii takto:

 

zařízení pro výchovu a vzdělávání Mateřská škola Stříbrnice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ: 70993874, se sídlem Stříbrnice 13, PSČ: 687 09, se s okamžitou účinností od oznámení tohoto rozhodnutí

 

uzavírá v celém provozu,

a to až do rozhodnutí o ukončení tohoto mimořádného opatření.

Odůvodnění:

 

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v České republice (dále též „koronavirus“ nebo „COVID-19“).

 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně jako příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v rámci epidemiologického šetření zjistila, že v okrese Uherské Hradiště je ke dni 13. 11. 2020 počet osob s  COVID-19 přepočtený na 100 000 obyvatel 486,55.

 

str. č. 2 k č.j. KHSZL 28312/2020

 

V zařízení pro výchovu a vzdělávání Mateřská škola Stříbrnice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, byl ke dni 13. 11. 2020 zjištěn 1 případ potvrzeného výskytu onemocnění COVID-19 a z tohoto důvodu byly na základě epidemiologického šetření vyhledány osoby v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou a bylo jim nařízeno karanténní opatření ve smyslu § 2 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to v minimální délce trvání 10 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Ukončení karantény je přitom možné v případě negativního výsledku RT-PCR testu (provedeného dle aktuálního algoritmu) a absence klinických příznaků onemocnění COVID-19.

 

Konkrétně byla karanténa nařízena celkem 14 osobám (10 dětem, 2 pedagogickým a 2 nepedagogickým pracovníkům) z rizika přítomnosti možných zdrojů nákazy a dalších přenosů nákazy. Nařízená karanténa se tak dotkla více jak 63 procent pedagogických pracovníků, THP pracovníků a dětí, kterých je ve škole a školském zařízení celkem 22.

 

Ve výše uvedené situaci by další provoz školy a školského zařízení jednoznačně představoval nepřiměřené epidemiologické riziko a ohrožení veřejného zdraví, resp. je nutné neprodleně zamezit dalšímu vzájemnému kontaktu fyzických osob pracujících či navštěvujících uvedenou školu a školské zařízení. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o uzavření školy až do zásadní změny současné nepříznivé epidemiologické situace ve škole a školském zařízení.

 

Proto    orgán   ochrany            veřejného         zdraví   přistoupil          k nařízení          okamžitého       preventivního protiepidemického opatření, které spočívá v uzavření provozu školy a školského zařízení.

 

KHS ZK rozhodla postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona o ochraně veřejném zdraví o nařízení mimořádného protiepidemického opatření ve shora specifikovaném rozsahu, a to až do rozhodnutí o ukončení tohoto mimořádného opatření orgánem ochrany veřejného zdraví.

Poučení o odvolání:

 

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu zdravotnictví ČR v Praze. Lhůta pro podání odvolání začíná běžet ode dne následujícího po doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, tj. u Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.

Podle § 69 odst. 2 věta čtvrtá a pátá zákona o ochraně veřejného zdraví, nemá odvolání proti rozhodnutí o nařízení mimořádných opatření odkladný účinek. Osoby jsou povinny se mimořádnému opatření podřídit.

Upozornění:

 

Podle § 94 odst. 4 věta první zákona o ochraně veřejného zdraví je vydání rozhodnutí o mimořádných opatřeních nařízených podle § 82 odst. 2 písm. m) zákona o ochraně veřejného zdraví prvním úkonem v řízení.

 

 

 

 

 

Ing. Marta Korčáková, Ph.D.

vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých

 

 

Rozdělovník:

1x adresát (doručení do datové schránky)

1x KHS ZK – ředitel

1x KHS ZK – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

1x KHS ZK – odbor HDM

1x KHS ZK – protiepidemický odbor